Polaroid | Lily Flood
Polaroid | Lily Flood
Polaroid | Lily Flood
Polaroid | Lily Flood
Polaroid | Lily Flood
Polaroid | Lily Flood
Polaroid | Lily Flood
Polaroid | Lily Flood
Polaroid | Lily Flood

POLAROIDS (2015)

Self Portraiture work. Fashion work based on polaroid prints.